Diễn đàn 4rKingGame.Com


  code làm tổng hợp ảnh 24h

  Điều Hành Tối Cao
  ">
  Điều Hành Tối Cao
  ">
  Admin
  Admin
  Admin
  Điều Hành Tối Cao
  Số Bài Viết : 154
  Cám ơn : 36
  by Admin Wed Jan 29, 2014 12:53 pm
  Post n°1
  Code:
  <div class="main">
        <div id="main-content">
        <div class="main-head">
      <div class="page-title">
      <center><b>Ảnh Đẹp 24h</b></center>
      </div>
      </div>
      <div class="main-content">
            <table width="100%">
              <tr>

      <table width="100%" border="0"  cellpadding="0" cellspacig="0">
      <tbody>
        <tr> 


      <!--BEGIN LAST-->
      <div style="width: 32%;float: right;height: 360px;padding-left:12px;background:#fff;padding-top:5px;display:block">


                <span class="show_topich">
                </span>
        <script>
      $(function () {
              $.ajax({url: "/feed/?f=64",
        success: function (ta) {
          for(var i=2;i<7;i++)
          {
                var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
            $('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich:eq('+(i-2)+')');
            $('<img src="'+$(".show_topich:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich:eq('+(i-2)+') a');
        $('<br /><strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topich:eq('+(i-2)+')');
      }
      }})
              })
      </script>
      </style><style>
      }
        .show_topich {
      display: inline-block;
      height: 190px;
      }
      </style>


                <span class="show_topic2">
                </span>
        <script>
      $(function () {
              $.ajax({url: "/feed/?f=63",
        success: function (ta) {
          for(var i=2;i<7;i++)
          {
                var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
            $('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topic2:eq('+(i-2)+')');
            $('<img src="'+$(".show_topic2:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topic2:eq('+(i-2)+') a');
        $('<br /><strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topic2:eq('+(i-2)+')');
      }
      }})
              })
      </script>
      <style>
      }

        a.ava_new,span.ava_new img {
      width: 239px;
      height: 150px;
      display: inline-block;
      border: 1px solid #b0b0b0;
      overflow: hidden;
      margin-left: 0px;
      }
        .show_topic2 {
      display: inline-block;
      height: 190px;
      }
        a.ava_new img,span.ava_new img {
      width: 239px;
      height: 150px;
      }
      </style>

            </div>
  </div>
              </div>
         
                    </td>

      <!--END LAST-->


      <!--BEGIN LAST-->
      <div style="width: 32%;float: right;height: 360px;padding-left:12px;background:#fff;padding-top:5px;display:block">


                <span class="show_topich7">
                </span>
        <script>
      $(function () {
              $.ajax({url: "/feed/?f=65",
        success: function (ta) {
          for(var i=2;i<7;i++)
          {
                var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
            $('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich7:eq('+(i-2)+')');
            $('<img src="'+$(".show_topich7:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich7:eq('+(i-2)+') a');
        $('<br /><strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topich7:eq('+(i-2)+')');
      }
      }})
              })
      </script>
      </style><style>
      }
        .show_topich7 {
      display: inline-block;
      height: 190px;
      }
      </style>


                <span class="show_topic4">
                </span>
        <script>
      $(function () {
              $.ajax({url: "/feed/?f=67",
        success: function (ta) {
          for(var i=2;i<7;i++)
          {
                var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
            $('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topic4:eq('+(i-2)+')');
            $('<img src="'+$(".show_topic4:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topic4:eq('+(i-2)+') a');
        $('<br /><strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topic4:eq('+(i-2)+')');
      }
      }})
              })
      </script>
      <style>
      }

        a.ava_new,span.ava_new img {
      width: 239px;
      height: 150px;
      display: inline-block;
      border: 1px solid #b0b0b0;
      overflow: hidden;
      margin-left: 0px;
      }
        .show_topic4 {
      display: inline-block;
      height: 190px;
      }
        a.ava_new img,span.ava_new img {
      width: 239px;
      height: 150px;
      }
      </style>

            </div>
  </div>
              </div>
       
                    </td>

      <!--END LAST-->
      <!--BEGIN LAST9-->
      <div style="width: 31%;float: right;height: 360px;padding-left:12px;background:#fff;padding-top:5px;display:block">

                <span class="show_topic9">
                </span>
        <script>
      $(function () {
              $.ajax({url: "/feed/?f=68",
        success: function (ta) {
          for(var i=2;i<7;i++)
          {
                var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
            $('<a href="'+DL+'" class="ava_new1"></a>').appendTo('.show_topic9:eq('+(i-2)+')');
            $('<img src="'+$(".show_topic9:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topic9:eq('+(i-2)+') a');
        $('<br /><strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topic9:eq('+(i-2)+')');
      }
      }})
              })
      </script>
      <style>
      }

        a.ava_new1,span.ava_new1 img {
      width: 239px;
      height: 180px;
      display: inline-block;
      border: 1px solid #b0b0b0;
      overflow: hidden;
      margin-left: 0px;
      }
        .show_topic9 {
      display: inline-block;
      height: 190px;
      }
        a.ava_new1 img,span.ava_new1 img {
      width: 239px;
      height: 324px;
      }
      </style>

              </div>
          </div>
  </div>
                    </td>
      <style>

      </style>
      <!--END LAST9-->

            
      </td>
                  </tr>
                  </table>
      </div>
                    </div>
                   


                   


      <script type="text/javascript">
      function chuyenmuclast(n,idchuyenmuc)
      {
      $(function () {
      $.ajax({url: "/feed/?f="+n, 
      success: function (ta)
      {
      for(var i=2;i<10;i++)
        $('<div class="last">
        <li>
      <img src="http://i72.servimg.com/u/f72/17/29/57/56/new10.gif" style="margin-right:4px"><a style="float:left;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;width:346px;" href="'+$(ta).find("link:eq("+i+")").text()+'" title="'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'"> '+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a> <a style="float:right"> </a>
      </div>
      </li>
      <br/>
      ').appendTo(idchuyenmuc);
      }
      })
      })
      }
      </script>


                </td>
                  </tr>
                  </table>
      </div>
           
  </div>
                   
      <style>
      .last li
      {
        list-style:none;
        padding-left:10px;
        display:block;
      }
      </style> 
  nh0xpr00kute
  nh0xpr00kute
  nh0xpr00kute
  Thành Viên Mới
  Số Bài Viết : 4
  Cám ơn : 0
  by nh0xpr00kute Mon Feb 10, 2014 3:32 pm
  Post n°2
  chèn vào đâu Ad  Sad
  ™ʚɞKillAllʚɞ™
  ™ʚɞKillAllʚɞ™
  ™ʚɞKillAllʚɞ™
  Thành Viên Cấp 2
  Số Bài Viết : 57
  Cám ơn : 0
  by ™ʚɞKillAllʚɞ™ Mon Feb 10, 2014 7:57 pm
  Post n°3
  Cái này làm Ad thì mới biết nhé, chèn chỗ  CSS ý
  Sponsored content
  Sponsored content
  by Sponsored content
  Post n°4